Úvod     Požární ucpávky     Požárně dělící konstrukce     Protipožární obklady a nátěry     Kontakt


Vítame Vás!

Jako firma, dlouhodobě se zabývající problematikou požární bezpečnosti staveb, Vám nabízíme:

 • Kontrolu funkčnosti požárního odvětrání a přetlakových klapek
 • Dodávku a montáž požárně dělících konstrukcí
 • Dodávku a montáž protipožárních ucpávek
 • Dodávku a provedení protipožárních nátěrů a obkladů konstrukcí
 • Zvýšení požární odolnosti stávajících konstrukcí optimálním provedením, s ohledem na stávající stav a možnost montáží
 • Dodávku a montáž certifikovaných desek pro oddělení kabelových tras dle ČSN 73 75 05 a ČSN 33 2000-5-52
 • Optimalizaci nákladů na požární zabezpečení objektů již ve stádiu projektových prací
 • Zpracování dokumentace provedení a umístění veškerých pasivních požárně bezpečnostních zařízení v objektech, včetně jejich identifikace pro následné revize dle vyhlášky č. 246/2001Sb. a 23/2008 Sb.
 • Provádění pravidelných revizí požárně bezpečnostních zařízení dle vyhl. č. 246/2001Sb. a 23/2008 Sb. (uvedené činnosti jsou vymezeny srovnatelně vyhláškou MV SR č. 121/ 2002 Z.z. o požiarnej prevencii a vyhláškou MV SR č.94/2004 Z.z., ustanovující technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnost´ pri výstavbe a pri užívaní stavieb).

OMEPS PRAHA

Jsme držiteli těchto oprávnění a certifikátů:

 • PROMAT s.r.o. – veškeré konstrukce
 • GRENA a.s. – protipožární konstrukce
 • INTUMEX s.r.o. – protipožární ucpávky
 • HILTI s.r.o. – protipožární ucpávky
 • Dunamenti – protipožární ucpávky
 • QUALICHEM s.r.o. – protipožární nátěrové hmoty na dřevěné a pomocné konstrukce
 • ROXTEC CZ s.r.o. – kabelové a potrubní průchodky
 • FELIX House s.r.o. – protipožární systémy DICO
 • ROCKWOOL a.s. – protipožární ochrana VZT potrubí
 • MANDÍK a.s. – požární klapky
 • Osvědčení pro práce na zařízeních do 1000V třídy A
 • Osvědčení pro práce ve výškách pomocí horolezecké techniky

Historie firmy:

Firma OMEPS PRAHA s.r.o. byla založena v roce 1995, s původním zaměřením na provádění tzv. „suché“ výstavby. Časem jsme se v této oblasti činností zaměřili především na požárně dělící konstrukce a zvyšování požární odolnosti již stávajících konstrukcí, při různých přestavbách a změnách v užívání objektů.
Při provádění stavebních prací jsme často přicházeli do styku s různými instalacemi prostupující těmito konstrukcemi, které stejně jako tehdy i nyní je nutné též ochránit proti případnému požáru, aby nestalo že nechráněním těchto vytvořených otvorů ve stavbě došlo k prohoření požárně dělící konstrukce oddělující samostatné požární úseky.
Pro tento důvod jsme činnost firmy rozšířili o dodávky a montáž protipožárních systémů (se zaměřením na Intumex, ale v současnosti i na jiné systémy), aby naše dodávky pasivních požárně bezpečnostních zařízení byly co nejvíce komplexní.

Roku 1996 byla založena sesterská firma Intuczech, s.r.o., která zajišťuje dovoz protipožárních materiálů do ČR a dále je specializována na technické poradenství, spojené s problematikou požární ochrany staveb.

V roce 1998 jsme se stali zakládajícími členy asociace „Požární ochrana staveb“, která se snaží minimalizovat „nešvary“ v této oblasti stavebnictví a spolupracuje se zástupci státní legislativy na tvorbě a úpravách celého spektra právních předpisů a norem, související s danou problematikou na území ČR.

Naši zaměstnanci jsou pravidelně doškolováni výrobci protipožárních systémů a vedoucí technici jsou osobami odborně způsobilými v oblasti požární ochrany, dle §11 zákona ČNR č. 133/1985Sb., ve znění pozdějších předpisů (tj. pro výkon činnosti jsou oprávnění srovnatelná s udělením odborné způsobilosti podle §11 zákona SNR SR č. 314/ 2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi a §35 vyhlášky MV SR č. 121/ 2002 Z.z.).


OMEPS PRAHA, s.r.o. - idatabaze.czPožární ochrana, zabezpečení - idatabaze.cz